Zoek
Filters
Close

Conditions of use

Leveringscondities en Algemene voorwaarden

Artikel 1, Algemeen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkooptransacties; afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door onze afnemers bedongen, wijzen wij uitdrukkelijk bij voorbaat van de hand.
2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor ons slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk/per mail door ons bevestigd.
4. Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 2, Prijzen:

1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen en/of vervoer, koerswijzigingen e.d. , behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen.
2. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 3, Eigendomsvoorbehoud en risico:

1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig betaald zijn.
2. M.b.t. het eigendomsvoorbehoud worden al onze leveringen, ook al komen zij uit verschillende orders voort, als een geheel beschouwd, en verblijft mitsdien het eigendom van alle goederen, waaronder ook die waarvan de facturen zijn betaald, aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde goederen door de afnemer volledig betaald zijn.
3. De goederen zij ten alle tijde vanaf het tijdstip dat zij ons magazijn verlaten voor risico van de afnemer.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 4, Leveringen:

1.Alle leveringen zijn voor ons vrijblijvend.
2. Overschrijding van een opgegeven leveringstermijn geeft afnemer nimmer het recht op schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst.
3. Ontvangst of betaling van de goederen mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.
4. Afroeporders worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan zij gerechtigd zijn het nog niet door ons uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren, dan wel prijsverhogingen aan de afnemer in rekening te brengen.
5. Wij hebben ten alle tijde het recht in gedeelten te leveren.
6. Indien afnemer met betaling van een schuld aan ons, uit welke hoofde ook, in gebreke is, zijn wij gerechtigd uitvoering van een order op te schorten tot dat de betaling heeft plaats gevonden, evt. verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.
7. Wij worden geacht aan onze verplichting tot levering te hebben voldaan door verzending van de goederen naar de door de afnemer opgegeven plaats van bestemming; het niet ter bestemder plaatse aankomen van de goederen is voor rekening van de afnemer.
8. Bij niet of niet tijdig afnemen van de goederen door afnemer, zullen wij hem gedurende twee weken in de gelegenheid stellen deze alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar wij ze voor zijn rekening en risico hebben opgeslagen. Alle kosten die voor ons uit het niet of niet tijdig afnemen voortvloeien, zijn voor rekening van afnemer. Indien afnemer de goederen niet binnen de termijn van twee weken afneemt, zijn wij gerechtigd hetzij nakoming te vorderen, dan wel zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd ons recht om daarnaast van afnemer volledige schadevergoeding te vorderen.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 5, Overmacht:

1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechtelijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat wij tot betaling van kosten en/of schaden gehouden zijn.
2. Als overmacht wordt onder meer beschouwd: oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, uitsluiting, machinebreuk, storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijziging in de koersen en onvoorziene belemmeringen in de ruimste zin des woords.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 6, Reclames:

1. Reclames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te zijn ingediend, zullende na afloop van die termijn elk recht van reclame automatisch zijn vervallen. Geringe verschillen, zoals bijvoorbeeld in kleur en/of structuur, geven nimmer recht op reclame.
2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven afnemer niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.
3. Door over goederen te beschikken, zelfs nadat eerst is gereclameerd, vervalt elk recht op reclame.
4. Geaccepteerde reclames worden door ons slechts aanvaard onder voorbehoud dat de evt. hieruit resulterende retourzending onbeschadigd en in originele verpakking franco aan ons wordt teruggezonden.
5. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat wij zulks schriftelijk hebben toegestaan. Geschieden zij zonder onze toestemming, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van afnemer; in ieder geval zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening van afnemer op te slaan. Door ons niet aanvaarde retourzendingen ontheffen afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.
6. Door ons geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 7, Betaling:

1. Wij zijn gerechtigd iedere gedeeltelijke levering afzonderlijk te factureren. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Er is nimmer enig beroep op korting of verrekening toegestaan. Het beroep op enig opschortingsrecht is uitgesloten.
2. Indien wij ter goeder trouw menen dat betaling van het door ons verkochte niet voldoende is gewaarborgd, zijn wij gerechtigd zekerheid daarvoor of voorafgaande betaling te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 8, Wanbetaling:

1.Ingeval afnemer nalatig is te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum of op de overeengekomen wijze, dan is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in gebreke stelling nodig zal zijn. Wij zijn alsdan niet tot verdere leveringen verplicht en wij zijn gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
2. Ingeval afnemer jegens ons in gebreke is, worden al onze vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval zijn wij gerechtigd afnemer alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten, in rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de factuurdatum een rente van 1,5 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.

--------------------------------------------------------------------------------


Artikel 9, Geschillen:

1. Uitsluitend Nederlands Recht is van toepassing. Behoudens het geval dat de wettelijke bepalingen inzake de relatieve bevoegdheid van de kantonrechter meebrengen dat de kantonrechter te Arnhem niet bevoegd is, worden alle geschillen bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij wij de normale competentieregels wensen te volgen.